กองการศึกษาและวัฒนธรรม

0
565

 

นางสาวเปรมรุ่ง วงค์อนัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม

นางสาวโยทะกา ปงเทพ
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวพิชา พานธงรักษ์
นักวิชาการศึกษา
นางวณิชชา กามล
ครูคศ.2
นางอัชนก สุขเกษม
ครู คศ.1
นางเรียม คำหนัก
ครูคศ.1
นางสาวเอมิกา ถาวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอำพร วรรณศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางดารุณี ก๋าอิ่นแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุมณฑา อาตมียะนันท์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรพีพรรณ อินต๊ะสอน
ผู้ดูแลเด็ก
นางอมรา วงค์ธิดา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกรรณิการ์ เลิศปัญญานุช
พนักงานทั่วไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here