การประชุมประธานอสม.13หมู่บ้าน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมประธานอสม.13หมู่บ้าน เพื่อดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการอสม.ระดับตำบล เนื่องจากกรรมการชุดเดิมได้หมดวาระไป
ผลการคัดเลือกกรรมการอสม.ระดับตำบล เป็นดังนี้
ประธาน คุณบุญศรี ยำนวล ประธานอสม.หมู่ที่ 11
รองประธาน คุณอุบล อินทรีย์ ประธานอสม. หมู่ที่ 4
รองประธาน คุณมาลัย ยะติน ประธานอสม. หมู่ที่ 8
เลขา คุณศรีทอน สมนา ประธานอสม.หมู่ที่ 6
เหรัญญิก คุณวราภรณ์ ปิ่นแก้ว ประธานอสม.หมู่ที่ 2
ประชาสัมพันธ์ คุณวิศารดา
ประชาสัมพันธ์ คุณวรัญญา ขัตินนท์ ประธานอสม.หมู่ที่ 3
ประธานทุกบ้าน เป็น กรรมการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here