จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหมวดรักเกียรติ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๓๙ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ช่วงที่ ๔ กว้าง ๒.๙๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
62

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here