ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print) 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
79

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here