ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพวเตอร์ กองช่าง จำนวน 4 รายการ งบประมาณ 14,105 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
125

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here