ซื้อซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ งบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงินจำนวน 18,245 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
107

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here