รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ แกนนำชุมชน อสม. ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก เน้นการรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนและพื้นที่สาธารณะ สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท และร่วมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือน โดยช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออกไม่ให้แพร่กระจายการระบาดอย่างต่อเนื่อง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here