อบรมโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ

0
179

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำปางหลวง จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปางหลวง เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นและฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติอันส่งผลให้กับประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัย โดยมีนายชาญ จูดคง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ รักษาราชการแทนนายอำเภอเกาะคา เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here