โครงการฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะในชุมชนด้วยวิธี 3RSประจำปีงบประมาณ 2563


เนื่องจากความสะดวกในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ส่งผลทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะของประชาชนยังไม่ได้การตอบสนองเท่าที่ควร ประกอบการขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะมูลฝอย จนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ปัจจุบันการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นโดยการนำขยะมูลฝอยทั้งหมดไปสู่กระบวนการกำจัด ซึ่งในปริมาณดังกล่าวมีวัสดุที่ยังมีค่าสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยตรง หรือการนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ มูลเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉะนั้นแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต้องเริ่มต้นที่การจัดการกับประชาชนเป็นอันดับแรกก่อน ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนในท้องถิ่นเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย ในปัจจุบันในการให้ความรู้ความเข้าใจการส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์หรือการรณรงค์ให้ประชาชนมีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนหรือจากแหล่งกำเนิด ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเวลาไม่มีขยะมูลฝอยที่ตกค้างเกิดขึ้นการเข้าถึงความรู้ดังกล่าวควรผ่านกระบวนการฝึกอบรมการประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานหรือท้องถิ่นอื่น และมีกิจกรรมเพื่อค้นหาและเชิดชูเกียรติครัวเรือนดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับครัวเรือนอื่น ๆ ดังนั้น เทศบาลตำบลลำปางหลวง จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนเพื่อส่งเสริมการ มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะในชุมชนด้วยวิธี 3Rs ประจำปี พ.ศ.2563 ขึ้น โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีกำหนดระยะเวลาในการอบรมและศึกษาดูงาน ณ บ้านแม่ฮวก เทศบาลตำบลไหล่หิน จำนวน ๑ วัน และกิจกรรมการค้นหาครัวเรือนดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 39 ครัวเรือน กลุ่มเป้าหมายคือ แกนนำสุขภาพและประชาชนทั่วไป จำนวน 70 คน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here