โครงการให้ความรู้และป้องกันภาวะสุขภาพจากหมอกควัน2563

ด้วย อากาศ” ถือเป็นหนึ่งในความต้องการขั้นพื้นฐานทางกายภาพเพื่อความอยู่รอด หากสังคมยังขาดความรู้ในการใช้ชีวิตร่วมกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 นี้ต่อไป ย่อมส่งผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ในปัจจุบันประชาชน 9 ใน 10 คนกำลังเผชิญกับคุณภาพอากาศที่มีมลพิษเกินค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก World Health Organization (WHO) กำหนดไว้ ทั้งนี้ WHO ยังอัพเดทสถานการณ์ว่าในแต่ละปีมีผู้คนประมาณ 7 ล้านคนเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศอีกด้วย มลพิษทางอากาศที่มีอันตรายต่อสุขภาพมากที่สุด คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในปีพ.ศ. 2561 มีพื้นที่ 28 แห่งจาก 53 แห่ง (ใน 29 จังหวัด) ที่มีความเข้มข้นของ PM2.5 เฉลี่ยรายปีเกินมาตรฐานในบรรยากาศของประเทศไทยซึ่งกำหนดไว้ที่ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และพื้นที่เมืองทั้ง 53 แห่ง และยังมีความเข้มข้นของ PM2.5 เฉลี่ยรายปีเกินค่าตามคำแนะนำองค์การอนามัยโลกซึ่งกำหนดไว้ที่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นเทศบาลตำบลลำปางหลวง เล็งเห็นสภาพปัญหาดังกล่าวว่าอาจมีแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะสุขอนามัยของประชาชน และให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกครอบครัวในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้และป้องกันภาวะสุขภาพจากหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่อันตรายต่อสุขภาพจากหมอกควัน และการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว และ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น กรณีได้รับผลกระทบจากหมอกควัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here