การอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 14 กันยายน 2562 การอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำปางหลวง เริ่มดำเนินการก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2552 โดยบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ในรูปแบบคณะกรรมการบริหารกองทุน จนถึง พ.ศ.2562 รวมระยะเวลาดำเนินงานมาแล้ว 10 ปี กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำปางหลวงได้ให้การสนับสนุนไปแล้ว 178 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,476,578.81 บาท โดยได้สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในพื้นที่จากการทบทวนสถานการณ์ดำเนินงานของกองทุนที่ผ่านมา พร้อมกับข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปของหน่วยงานและประชาชน พบว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพกองทุนและคณะกรรมการรกองทุน ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม และการสร้างนวัตกรรมสุขภาพชุมชน เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพด้วยหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำปางหลวงให้ได้คะแนนระดับ A ขึ้นไป กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำปางหลวง จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนฯ “เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและการบริหารจัดการกองทุน” ขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการบริหารกองทุน ร่วมกันพัฒนาผลักดันให้การบริหารกองทุนให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยคณะกรรมการกองทุนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 40 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณประยุทธ ศรีกระจ่าง และคุณผทายวุท นวลอนงค์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่มาเป็นวิทยากรบรรยายและกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำปางหลวง หวังว่าผู้ที่ได้รับการอบรมในครั้งจะนำความรู้ที่ได้รับไปสู่การพัฒนาให้การบริหารกองทุนมีศักยภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here