กองการศึกษาและวัฒนธรรม

นางสาวเปรมรุ่ง วงค์อนัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม

นางสาวจารุณี ทาดี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
นางสาวโยทะกา ปงเทพ
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวพิชา พานธงรักษ์
นักวิชาการศึกษา
นางวณิชชา กามล
ครูคศ.2
นางอัชนก สุขเกษม
ครู คศ.1
นางเรียม คำหนัก
ครูคศ.1
นางสาวเอมิกา ถาวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอำพร วรรณศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางดารุณี ก๋าอิ่นแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุมณฑา อาตมียะนันท์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรพีพรรณ อินต๊ะสอน
ผู้ดูแลเด็ก
นางอมรา วงค์ธิดา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกรรณิการ์ เลิศปัญญานุช
พนักงานทั่วไป