คณะผู้บริหาร


นายอรรณพ ตื้อคำ
นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง
หมายเลขโทรศัพท์ 089-636-5616

นายจำเนียร นันทะโค
รองนายกเทศมนตรี

นายเลื่อน วรรณโวหาร
รองนายกเทศมนตรี

นายวีระพัฒน์ สุนันต๊ะ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นางเรณู ขัตบุญเรือง
เลขานุการนายกเทศมนตรี