คณะผู้บริหาร


นายอรรณพ ตื้อคำ
นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง
หมายเลขโทรศัพท์ 089-636-5616

นายจำเนียร นันทะโค
รองนายกเทศมนตรี

นายอารันต์ ถาวรรณา
รองนายกเทศมนตรี

นายสุภัทร์ สำเรืองจิตร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นางเรณู ขัตบุญเรือง
เลขานุการนายกเทศมนตรี