หัวหน้าส่วนราชการ


นายอรรณพ ตื้อคำ
นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง
หมายเลขโทรศัพท์ 089-636-5616

นายจำเนียร นันทะโค
รองนายกเทศมนตรี

นายอารันต์ ถาวรรณา
รองนายกเทศมนตรี

(ว่าง)
ปลัดเทศบาลตำบลลำปางหลวง

นางนันทนา ลาวัลย์ประกาย
หัวหน้าสำนักปลัด

นางอรทัย ณ ลำปาง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายพิทักษ์ รัตนา
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวเปรมรุ่ง วงค์อนัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา