สำนักปลัดเทศบาล

 

นางนันทนา ลาวัลย์ประกาย
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวนงนุช กาหลง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายเอกพล มูลผึ้ง
นิติกร
นางสาวมัทนา เมืองมาหล้า
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวศิริพร ปลัดใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวลลิดา เสนานัย
นักจัดการงานทั่วไป
นายบุญชนะ เตชะมงคล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวพนมพร ยอดคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางวิจิตร์พร มลอาร์
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
นางสาวจิฬาภรณ์ ทิพย์ประวงค์
พนักงานทั่วไป
นายวิเรศ คำวะรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
นายมานพ จันทร์แก้ว
พนักงานทั่วไป
นายวิทยา ตั๋นตุ้ย
พนักงานขับรถยนต์
นายสงกรานต์ กองคำ
พนักงานดับเพลิง
นายธนบดี พลูชา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวพิชามล อุดม
จ้างเหมาบริการ
นายจรัล โนชัย
จ้างเหมาบริการ
นายศิรวิทย์ ไชยการ
จ้างเหมาบริการ
นายเมธาสิทธิ์ พูจา
จ้างเหมาบริการ
นายพรชัย ปิ่นแก้ว
จ้างเหมาบริการ
นายณัฐพงษ์ วิเคียน
จ้างเหมาบริการ
นายอมรเทพ ตุงใย
จ้างเหมาบริการ
นางจันทร์สม พันธ์วงศ์
จ้างเหมาบริการ
นายสมชาย สิทธิวงค์
จ้างเหมาบริการ
นางสุพัตรา พันธ์วงศ์
แม่บ้าน