สำนักปลัดเทศบาล

 

นางนันทนา ลาวัลย์ประกาย
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวนงนุช กาหลง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวมัทนา เมืองมาหล้า
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวศิริพร ปลัดใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวลลิดา เสนานัย
นักจัดการงานทั่วไป
นายบุญชนะ เตชะมงคล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวพนมพร ยอดคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวโยทะกา ปงเทพ
นักพัฒนาชุมชน
นางวิจิตร์พร มลอาร์
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
นางสาวจิฬาภรณ์ ทิพย์ประวงค์
พนักงานทั่วไป
นางสาวกรรณิการ์ เลิศปัญญานุช
พนักงานทั่วไป
นายวิเรศ คำวะรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
นายมานพ จันทร์แก้ว
พนักงานทั่วไป