กองคลัง

นางอรทัย ณ ลำปาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววรัญญา ธิคม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางเบญจมาภรณ์ วงค์ธิดา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวทิฆัมพร คำมา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาววีรนุช แก้วนำมา
นักวิชาการคลัง
นายประเสริฐสิน เจียรเจริญ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวศิราณี อินทรีย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายวัชรพงษ์ วรรณโวหาร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุภาภรณ์ ทาไชยวงค์
นักวิชาการคลัง
(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวนิศารัตน์ จันทร์แก้ว
พนักงานทั่วไป
นายเศรษฐพงษ์ พันธ์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์