กองสาธารณสุข

…………………..
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นายจำรัส ชุมแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริการ สาธารณสุข
นางสาวจารุวรรณ ไชยกันทะ
นักวิชาการสาธารณสุข
นางแพรวพรรณ สุขปั้น
พยาบาล
นางสาวปิยธิดา ชมภูแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวอำพิกา คันทาใจ
พยาบาล
นางสาวปัทมนันท์ ธิราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริรัตน์ เครือศรี
พนักงานทั่วไป
นายจตุจักร นิลคำ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสุดารัตน์ ไชยการ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวสุวิมล ศรีคำกุล
จ้างเหมาบริการ
นายณัฐวุฒิ วงศ์แก้ว
จ้างเหมาบริการ
นางสาวชมภูนุช หลวงไชย
จ้างเหมาบริการ
นางมยุรี ทำดี
จ้างเหมาบริการ
นางอำไพ บุตรแสงดี
จ้างเหมาบริการ
นางฐานุตรา ทันแก้ว
จ้างเหมาบริการ
นายสุคำ ทาแดง
พนักงานทั่วไป
นายสอาด สุภายะ
จ้างเหมาบริการ
นายสมชาย ปันคะปวง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายเสนาะ พันธุ์วิหก
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายโสภณ ปิ่นแก้ว
จ้างเหมาบริการ
นายทองสุข ใยแก้ว
จ้างเหมาบริการ