โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในองค์กรประจำปี2565

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลลำปางหลวงจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในองค์กรประจำปี2565 ให้กับบุคลากรในหน่วยงานและผู้นำชุมชนเพื่อตระหนักและเข้าใจการทุจริต คอรัปชั่น และเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสำนักงาน ปปช จังหวัดลำปาง ที่ส่งบุคลากรในสังกัดเป็นวิยากรบรรยายให้ความรู้ในวันนี้ ทั้งนี้นายอรรณพ ตื้อคำ นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้