กองการศึกษา

นางสาวเปรมรุ่ง วงค์อนัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวจารุณี ทาดี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
นางสาวพิชา พานธงรักษ์
นักวิชาการศึกษา
นางวณิชชา กามล
ครู คศ.2
นางอัชนก สุขเกษม
ครู คศ.1
นางเรียม คำหนัก
ครูคศ.1
นางสาวเอมิกา ถาวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสุมณฑา อาตมียะนันท์
ผู้ดูแลเด็ก
นางอำพร วรรณศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางดารุณี ก๋าอิ่นแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางอมรา วงค์ธิดา
ผู้ดูแลเด็ก