กองช่าง


นายพิทักษ์ รัตนา
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายจิทัศ เยี่ยมวัฒนาพร
วิศวกรโยธา

นางวารุณี กลายทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายชูศักดิ์ จันท์โกฏ

พนักงานทั่วไป

นายธวัชชัย ติ๊บมาใจ

พนักงานทั่วไป