กองสาธารณสุข

 

นายสันติพงษ์ ศิลปสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นางแพรวพรรณ สุขปั้น
พยาบาล
นางสาวอำพิกา คันทาใจ
พยาบาล
นางสาวปัทมนันท์ ธิราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจตุจักร นิลคำ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสุดารัตน์ ไชยการ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวชมภูนุช หลวงไชย
จ้างเหมาบริการ
นางฐานุตรา ทันแก้ว
จ้างเหมาบริการ
นายเสนาะ พันธุ์วิหก
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ