ข้อมูลเชิงสถิติผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลลำปางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลลำปางหลวง   อ.เกาะคา  จ.ลำปาง  ( เดือน ตุลาคม 2563 – เมษายน 2564 )

งานทะเบียนพาณิชย์        จำนวนผู้ใช้บริการ    16   ราย

กองช่าง          จำนวนผู้ใช้บริการ    32   ราย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร         จำนวนผู้ใช้บริการ     6    ราย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          จำนวนผู้ใช้บริการ      99   ราย