จิตอาสาพัฒนาวัดพระธาตุลำปางหลวง

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 อำเภอเกาะคาร่วมกับเทศบาลตำบลลำปางหลวง และชุมชนตำบลลำปางหลวงทั้ง 13 หมู่บ้าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สำคัญ ในการนี้ดร.อดุลย์ กันธิดา นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง ได้นำเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำปางหลวง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพระธาตุลำปางหลวงและบริเวณโดยรอบ และยังสนับสนุนรถฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาดถนนบริเวณหน้าวัดพระธาตุและเก็บขยะบริเวณโดยรอบ จิ