จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโรงสีนายประเสริฐ หน่อแก้ว ถึงบ้านนายประยูร คนซื่อ) ณ บ้านม้าเหนือ หมู่ที่ 6 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง