จ้างก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนางสุบิน ประดิษฐ์) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 257.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 771 ตร.ม. พร้อมวางท่อข้ามทางขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 เมตร จำนวน 5 เมตร บ้านจู้ดทุ่ง หมู่ 10 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง