จ้างก่อสร้างถนน คสล. (นิยม ศรีแก้ว) กว้าง 3.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 94.50 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 1 ข้าง บ้านนางเหลียว หมู่ 4 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง