จ้างก่อสร้างถนน คสล. (สมศักดิ์ ธรรมนพ) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 134.08 ตารางเมตร (ลบพื้นที่บ่อพัก จำนวน 2 บ่อ) บ้านนางเหลียว หมู่ 4 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง