จ้างก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนางเหลียว-ปงป่าม่วง) ช่วงที่ 1 กว้าง 3 ม. ยาว 265 ม. หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 2.20ม. ยาว 37 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง บ้านนางเหลียว หมู่ 4 ตำบลลำปางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง