จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (อำนวย มิตตา) กว้าง 0.85 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 80.00 เมตร บ้านกองหาญ หมู่ 8 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง