จ้างจัดทำป้ายรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ขนาด 1×3 เมตร จำนวน 18 ป้าย โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง