จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมล้างแอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง