จ้างจ้างเหมาซ่่อมเครื่องปรับอากาศ (แอร์) ห้องนายกเทศมนตรีและเครื่องปรับอากาศ(แอร์)ห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง