จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือโครงการพัฒนาบุคคลากรของเทศบาลตำบลลำปางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง