จ้างจ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. (น้ำบ่อเลี้ยง) ปริมาณงาน จำนวน 2 จุด สถานที่ก่อสร้าง บ้านจามเทวี หมู่ 11 ตำบลลำปา่งหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง