จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและย้ายเครื่องปรับอากาศแบบแขวน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง