จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมห้องรองนายกเทศมนตรีและห้องประธานสภาเทศบาล จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง