จ้างซ่อมแซมท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าเหียง หมู่ 3 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง