จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านปากกอง และยกขอบบ่อพักตะแกรงเหล็กบริเวณถนนสายพัก ภายในบ้านนางเหลียว หมู่ 4 งบประมาณในการจ้าง เป็นเงินจำนวน 57,600 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง