จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม รถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บบ-5823 ลำปาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง