จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาประจำวัน รถดับเพลิง บบ-5823 ลำปาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง