จ้างถมปรับพื้นที่ (บริเวณหนองตุ้ม) ลงดินถมพร้อมปรับเกลี่ย กว้าง 12.50 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร,กว้าง 18.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร,ลงลูกรังกว้าง 12.50 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร,กว้าง 18.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง