จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง(ต้นข่อยปราสาท) กว้าง 2.50 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 100.00 ลบ.ม. บ้านจามเทวี หมู่ 11 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง