จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง(อินทูล สมตัว) กว้าง 3.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 78.75 ลบ.ม. บ้านปงป่าม่วง หมู่ 12 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง