จ้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สุสานบ้านม้า) กว้าง 4.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675.00ตารางเมตร ? งานตีเส้นจาราจร บ้านม้าเหนือ หมู่ 6 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง