จ้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายหน้าบ้านอาจารย์อดุลย์) รื้อผิวราดยางเดิมออกพร้อมรื้อพื้นทางหินคลุกเดิมแล้วบดทับ กว้าง 2.70 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 324.00ตารางเมตร พร้อมปูลาดและบดทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง บ้านลำปางหลวง หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง