จ้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายป่าช้าบ้านนางเหลียว) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 322.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,610.00 ตารางเมตร ? งานตีเส้นจาราจร บ้านนางเหลียว หมู่ 4 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง