จ้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านปงป่าม่วงเชื่อมต่อบ้านป่าเหียง) จำนวน 3 จุด บ้านบ้านปงป่าม่วง หมู่ 12- บ้านป่าเหียง หมู่ 3 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง