จ้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยข้างบ้านนายวิเชียรบ้านม้ากลาง) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 97.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 292.50 ตารางเมตร ? งานตีเส้นจาราจร บ้านม้ากลาง หมู่ 13 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง