จ้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บ้านผู้ใหญ่กร) ณ บ้านกองหาญ หมู่ท่ี่ 8 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง