จ้างปรับปรุงห้องผู้บริหารและศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดยจ้างบุคคลภายนอกทาสีและย้ายประตูห้องผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง